JESTEŚ TUTAJ:
ŁÓDŹ – MIASTO DEMONSTRACYJNE

Łódź – miasto demonstracyjne

Łódź – miasto demonstracyjne w SWITCH

Łódź jest jednym z 9 miast na świecie, które zostały wybrane do udziału w projekcie SWITCH. Łódź to miasto usytuowane w obszarze wododziałowym, posiadające kilkanaście niewielkich rzek, które do tej pory wykorzystywane były głównie do szybkiego odprowadzania wód burzowych z miasta. Ich potencjał dla poprawy estetyki krajobrazu miasta, tworzenia obszarów rekreacyjnych, poprawy mikroklimatu i warunków zdrowotnych był wykorzystywany jedynie w niewielkim stopniu. Projekt SWITCH zakłada m.in. renaturyzację unikalnych w skali miasta pozostałości dolin rzecznych poprzez ich regulację metodami naturalnymi oraz zagospodarowanie i odtworzenie zbiorników wodnych. Zadaniem strony polskiej jest prowadzenie badań i wdrożeń dotyczących zastosowania ekohydrologii i fitotechnologii w dolinie rzeki Sokołówki oraz rzeki Ner i obszarze ograniczonego zagospodarowania Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Celem prowadzonych działań jest:

  • Sokołówka: Zastosowanie ekohydrologii do renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście.
  • Ner/GOŚ: Systemowe podejście do zarządzania wodą w mieście – zastosowanie fitotechnologii do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody.

Działania w ramach projektu SWITCH w Łodzi obejmują trzy rodzaje aktywności:

  • Badania naukowe
  • Wdrożenia
  • Utworzenie i koordynację grupy “Learning Alliance”